Untitled Document

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG & CÁCH SỬ DỤNG TẠI WEBSITE XUATHOADON.COM.VN

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG & CÁCH SỬ DỤNG TẠI WEBSITE XUATHOADON.COM.VN

1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ ứng dụng XuatHoaDon của TS24:

Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mã nhận hoá đơn, mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập.

ts24pro

Truy cập website xuathoadon.com.vn, chọn vào mục “Tra cứu hoá đơn”, nhập mã nhận hoá đơn hoặc thông tin mẫu hoá đơn từ trong email và nhấn “Tra cứu” để hiển thị nội dung chi tiết của hoá đơn.

ts24pro

ts24pro

Người dùng có thể nhấn chọn “In” để thực hiện in nội dung hoá đơn ra giấy

ts24pro

Hoặc nhấn chọn “Tải hoá đơn” về máy tính, file hoá đơn lưu về máy tính sẽ có dạng file là .xml

ts24pro

2. Xem lại nội dung hoá đơn từ file hoá đơn đã lưu về máy tính:

Người dùng có thể truy cập website xuathoadon.com.vn để mở xem lại nội dung file hoá đơn đã lưu về máy tính trước đây.

Trong mục “Tra cứu hoá đơn” > “Xem hoá đơn gốc”, nhấn chọn “Choose file” chỉ đường dẫn đến thư mục lưu file hoá đơn từ máy tính, thực hiện xong thì nhấn chọn “Xem hoá đơn” để hiển thị nội dung chi tiết của file hoá đơn.

ts24pro

ts24pro

3. Quản lý hóa đơn:

Người dùng đã đăng ký tài khoản TS24pro và sử dụng tài khoản này để mua các sản phẩm dịch vụ của TS24, có thể đăng nhập vào hệ thống để tra cứu và trích xuất thông tin hóa đơn điện tử đã giao dịch với TS24.

Tại giao diện chính, chọn “Đăng nhập” > nhập thông tin tài khoản TS4pro để thực hiện đăng nhập.

ts24pro

Nhấn chọn “Quản lý hóa đơn(1) > nhập thời gian cần tra cứu (2) > nhấn “Tra cứu” (3) > danh sách hóa đơn điện tử xuất hiện bên dưới (4), người dùng có thể nhấn vào số hóa đơn để mở xem nội dung chi tiết (5).

ts24pro

ts24pro

II. Người dùng là Cơ quan Thuế:

1. Chức năng “Quản lý người dùng”:

Truy cập website xuathoadon.com.vn, chọn vào mục “Cơ quan Thuế”, thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.

ts24pro

Sau khi đã đăng nhập thành công, bên dưới chọn vào chức năng “Quản lý người dùng”, tại đây có 2 mục là “Danh sách tài khoản” và “Thêm tài khoản người dùng”.

- Mục “Danh sách tài khoản”: hỗ trợ tra cứu và quản lý thông tin tài khoản đã tạo trong hệ thống, tuỳ theo cấp độ phân quyền mà mỗi tài khoản có thể được xem và tra cứu thông tin trong nội dung này.

ts24pro

ts24pro

- Mục “Thêm tài khoản người dùng”: hỗ trợ khởi tạo tài khoản đăng nhập, phân quyền cho người sử dụng, tuỳ theo cấp độ phân quyền để có thể tạo mới tài khoản sử dụng, ví dụ như sau:

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống đã được phân quyền là cấp quản lý tỉnh thì có thể khởi tạo và phân quyền tài khoản cho cấp quản lý quận và người dùng (cán bộ).

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống đã được phân quyền là cấp quản lý quận thì chỉ có thể khởi tạo và phân quyền tài khoản cho người dùng (cán bộ).

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống đã được phân quyền là người dùng thì không có quyền khởi tạo tài khoản người dùng mới.

ts24pro

ts24pro

Ý nghĩa các mục trong phần “Tạo tài khoản”:

- Tên tài khoản: Họ và tên của người dùng.
- Tài khoản đăng nhập: Tên đăng nhập vào hệ thống.
- Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
- Email: Thông tin email của người dùng.
- Cấp quản lý: gồm 3 tuỳ chọn là cấp quản lý tỉnh, quản lý quận và người dùng.
- Tỉnh(T.Phố): danh sách Cục Thuế của 64 tỉnh thành trong nước.
- Quận: danh sách Chi cục Thuế, dựa theo thông tin Cục Thuế đã chọn tại mục “Tỉnh(T.Phố)”.
- Nhóm quyền quản lý: gồm 4 phân quyền là “Bảng kê mua vào bán ra”, “Báo cáo bán hàng”, “Quản lý user” “Tra cứu hoá đơn”, tài khoản khởi tạo được phân quyền như thế nào thì người dùng khi đăng nhập vào có thể sử dụng và thao tác được trong các chức năng tương ứng theo những phân quyền này.
- Giới hạn: khi chọn vào mục này thì có thể nhập danh sách mã số thuế giới hạn cho tài khoản đăng nhập được tra cứu, không chọn thì mặc định tài khoản đăng nhập tra cứu được toàn bộ thông tin theo mã số thuế.
- MST giới hạn: cho phép nhập danh sách mã số thuế được quyền tra cứu, chỉ có hiệu lực khi đánh dấu chọn vào mục “Giới hạn”.

2. Chức năng “Quản lý hoá đơn”:

Hỗ trợ tra cứu và xem chi tiết nội dung hoá đơn của doanh nghiệp, tuỳ theo cấp độ phân quyền của tài khoản đăng nhập mà có thể tra cứu thông tin hoá đơn của toàn bộ mã số thuế hoặc chỉ những mã số thuế được cho phép.

ts24pro

ts24pro

ts24pro

Nhấn chọn vào số hoá đơn để mở xem nội dung chi tiết của hoá đơn.

ts24pro

3. Chức năng “Báo cáo hoá đơn”:

Hỗ trợ cán bộ Thuế tra cứu và xuất file báo cáo tổng hợp bảng kê mua vào bán ra và báo cáo bán hàng của doanh nghiệp, gồm 2 mục là “Bảng kê mua vào bán ra” “Báo cáo bán hàng”.

ts24pro

- Mục “Bảng kê mua vào bán ra”: tra cứu và xuất excel bảng kê mua vào bán ra của doanh nghiệp, có thể xuất riêng cho từng mã số thuế hoặc toàn bộ.

ts24pro

- Mục “Báo cáo bán hàng”: tra cứu và xuất excel file báo cáo tình hình hàng bán, doanh thu và ngày xuất hoá đơn của doanh nghiệp, có thể xuất riêng cho từng mã số thuế hoặc toàn bộ.

ts24pro


Copyright © 2016 XuatHoaDon. All Rights Reserved