Mã nhận HĐ:
MST người mua Hoặc ĐTDĐ:
 

 

Chọn hóa đơn gốc (xml):
 


Copyright © 2016 XuatHoaDon. All Rights Reserved